فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 51 - زمستان 1396

مکانيسم تأثيرگذاري امام خميني(ره) و آيت‌الله گلپايگاني(ره) در قيام پانزده خرداد (با تکيه بر اسناد ساواک)

مجتبي اسفندياري - يعقوب توکلي - حسين ارجيني

چكيده
هدف روحانیت از ورود به عرصه سیاسی در دوران پهلوی، مقابله با استبداد و حفظ‌ استقلال کشور بوده است. امام خمینی(ره) و آیت‌الله گلپايگاني(ره) اقدامات فرهنگی رژیم پهلوی در اسلام‌زدایی را مـورد انتقاد قرار دادند و بر این اعتقاد بـودند کـه رژیـم با جلوگیری از آزادی‌های سیاسی در فکر حذف روحانیت می‌باشد. ایشان ضمن موافقت با اصلاحات، نحوه اجرای آن را غیرمنطبق با شرایط کشور مي‌دانستند و به‌ویژه امام خمینی(ره) اقدامات شاه را نوعی افساد قلمداد مي‌كرد‌ کـه‌ کـشور را به‌سوی استبداد، عقب‌ماندگی و وابستگی به سرمایه‌داری جهانی سوق می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عـلی‌رغم بـرخی اخـتلاف نظرها، برابر اسناد ساواک هم‌گرایی معناداری در هدف و عمل میان رهبری حضرت امام و آیت‌الله گلپايگاني در رابطه با قیام 15 خرداد وجود داشته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با اتکای بر یافته‌های اسناد و مطالعات کتابخانه‌ای به تبیین مکانیزم‌های تاثیرگذاری امام خمینی(ره) و آیت‌الله گلپايگاني(ره) در قیام پانزده خرداد 1342 بپردازد.

واژگان کليدي
امام خمینی(ره)، آیت‌الله گلپايگاني(ره)، 15خرداد 1342، رژیم پهلوی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.