فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 51 - زمستان 1396

چارچوبي براي تحليل انقلاب اسلامي در انديشه امام خميني

نجمه کيخا

چكيده
مقاله حاضر درصدد است با نگاهی به آرای امام خمینی(ره) و به‌منظور تحلیل انقلاب اسلامی بحثی را طرح نماید که نگاهی جامع به مهم‌ترین پدیده قرن بیستم است. شهرت امام خمینی(ره) به فقاهت و مرجعیت سبب شده است نگاه‌های حکمی ـ فلسفی، اخلاقی ـ عرفانی و قرآنی ـ تفسیری در تحلیل انقلاب اسلامی کمتر مورد توجه قرار گيرد و مغفول واقع شود. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان در چارچوبی پژوهشی، ابعاد مختلف تحلیل انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گیرد تا محقق دچار نگاه تک بعدی نشود؟ مدعا این است که می‌توان در تحلیل انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی(ره) نگاهی جامع را شاهد بود. چارچوب سه لایه‌ای که در آثار امام خمینی(ره) نیز مورد توجه است می‌تواند تحلیل جامعی نسبت به پدیده انقلاب اسلامی ارائه نماید.

واژگان کليدي
امام خمینی، انقلاب اسلامی، حکمت متعالیه، چارچوب سه لایه‌ای.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.