فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال هفتم \ شماره 23 \ زمستان 1389

‌مؤلفه‌هاي اساسي گفتمان ايثار و شهادت در انقلاب اسلامي

زاهد غفاري هشجين - عباس کشاورز شکري - موسي افضليان سلامي

چکيده
مؤلفه‌هاي اساسي گفتمان ايثار و شهادت در فرآيند انقلاب اسلامي کدامند؟ براي پاسخ به اين سؤال و به‌منظور شناسايي و تحليل توصيفي مؤلفه‌هاي اساسي گفتمان ايثار و شهادت از روش تحليل گفتمان بهره گرفته شده است. چارچوب نظري اين مقاله و مبناي بررسي ‌مؤلفه‌ها، نظريه‌هاي گفتماني «وسنو» و «دايک» است. بر اين‌اساس مؤلفه‌هاي اساسي گفتمان ايثار و شهادت از ديدگاه وسنو و دايک، يعني توليدکنندگان، موضوع، مخاطبان، منابع توليد و کنش‌هاي پيشنهادي، در فرآيند شکل‌گيري و پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته‌اند.


كليد واژه ها:
گفتمان، ايثار و شهادت، توليدکنندگان گفتمان، مخاطبان گفتمان، منابع توليد گفتمان، انقلاب اسلامي و امام‌خميني.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.