فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال نهم \ شماره 31 \ زمستان 1391

انقلاب اسلامي ايران و مُجددان بزرگ مذهب شيعه

کاميار صداقت ثمرحسيني

چکيده
انقلاب اسلامي ايران زماني به پيروزي رسيد که قابليت پذيرش استعمار و استبداد در ميان مردم از ميان رفت. اين اتفاق در فضاي فرهنگي‌اي رخ داد که توسط سه تن از احياگران و مجددان بزرگ معاصر شيعه، يعني امام خميني (ولايت‌فقيه)، علامه اميني (ولايت) و علامه طباطبايي (علوم قرآن) مهيا شده بود. ضمن آنکه حلقه احياگران مذکور در کنار حلقه تقريب مذاهب اسلامي، فرهنگ اصلي انقلاب اسلامي ايران را شکل دادند. از منظر آسيب‌شناسي فرهنگي انقلاب، از دهة 1370، کوشش بسياري در راستاي محو آثار علامه اميني، علامه طباطبايي و امام خميني از سوي مخالفان انقلاب به عمل آمده است. انقلاب اسلامي ايران تا زماني در مسير صحيح خود گام برمي‌دارد که از اين بستر پربار فرهنگي فاصله نگيرد و پي در پي به غناي آن بيفزايد.

واژگان کليدي
احياگري اسلامي، امام خميني، انقلاب اسلامي ايران، تقريب مذاهب اسلامي، عبدالحسين اميني، سيد‌محمدحسين طباطبايي، شيعه.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.