فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی


عنوان نشريه: انديشه نوين ديني
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر احمد بهشتي
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
وبگاه: www.maaref.ac.ir
ایمیل نشریه:
andishe@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 321101-025

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی


عنوان نشريه: مطالعات انقلاب اسلامي
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها – دانشگاه معارف اسلامی
مديرمسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سردبير: دکتر منوچهر محمدي
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي: 6173-37155
وبگاه: www.maaref.ac.ir
ایمیل نشریه:
irs@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 321101-025

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري


عنوان نشريه: مطالعات تفسیری
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر سید رضا مؤدب
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
وبگاه: www.maaref.ac.ir
ایمیل نشریه:
tafsir@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 321101-025

فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق


عنوان نشريه: پژوهشنامه اخلاق
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر احد فرامرز قراملکی
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي: 6173-37155
وبگاه: www.maaref.ac.ir
ایمیل نشریه:
akhlagh@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 321101-025

فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي


عنوان نشريه: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر فاطمه جان‌احمدی
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
وبگاه: www.maaref.ac.ir
ایمیل نشریه:
tarikh@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 321101-025   (روزهای فرد ساعت 9 الی 12)
 

فصلنامه مطالعات معارف اسلامی


صاحـب امتـياز: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه معارف اسلامي
مدير مسـئــول: عليرضا کمالي
ســردبـيــــر: روح الله پورعابدين
هيئت تحريريه:
               سيد محمدعلي آيت؛ دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره
               داود بشيرزاده؛ دانشجوي دکتري قرآن و متون اسلامي
               روح الله پورعابدين؛ دانشجوي دکتري قرآن و متون اسلامي
               حمزه سالارنيا؛ دانشجوي کارشناسي ارشد مباني نظري اسلام
               عيد عبداللهي؛ دانشجوي کارشناسي ارشد انقلاب اسلامي
               مهدي فدايي؛ دانشجوي دکتري اخلاق اسلامي
               سيد حامد نيازي؛ دانشجوي کارشناسي ارشد تاريخ و تمدن اسلامي
مترجم انگليسي: زهرا عليمرادي
ويــراستــــار: حسن قهرماني
صفـحـــــه‌آرا: صـــالح زارع
نــاشــــــــر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامي
شمارگــــــان: 300 نسخه؛ تک‌شماره: 6000 تومان
نشـــانـــــي: قم، بلوار جمهوري اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي
صندوق پستي 6173 ـ 37155؛
تلفن: 32110240
وبـــــگـــــــاه: www.maaref.ac.ir
پست الکترونيک: motaleat@maaref.ac.ir
مطالب مندرج در فصلنامه بيانگر ديدگاه نشريه نيست