فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 24 زمستان1394

صفحات آغازين

-

فلسفه وجودي دين با تأکيد بر تفسير آيه 24 انفال

عبدالله حاجي‌صادقي

بررسی تفسیری حبط عمل درآیه 65 زمر با تاکید بر تفسیر مجمع البیان

حسن مهدی‌فر

نقد شبهه اهانت‌آمیز بودن آیات دالّ بر منع دوستی با غيرمسلمانان

مریم کریمی‌تبار

خشیت از پروردگار و ارتباط آن با درک قرآن

محمدعلی رضایی اصفهانی - فائزه امینی

حس و توحید از منظر مفسران و فیلسوفان

محمدتقی فعالی

تفسیر آیه وقایه با رویکرد تربیتی

علی اسعدی - محمدکاظم شاکر - سيد علي حسيني‌زاده

مقصود از افضلیت بنی اسرائیل در آیه «أ‌َنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِين»

علیرضا کمالی

نقد روايات تأويل‌گر قرآن در اثبات امامت ائمه اطهار (ع) با تكيه بر آيه 36 توبه

علي غلامي دهقي

عناصر مادّي آفرينش جهان از منظر قرآن و کيهان‌شناسي

سيد عيسي مسترحمي

شيوه‌های نزول امدادهای غيبي بر مومنين از منظر آيات قرآن

سيد حسين ابراهيميان - زهره ربيعي - محبوبه بسمل

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-