فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 43 زمستان 1394

صفحات آغازين

-

بقاي نفس انسان در ديدگاه ابن‌سينا و فخر رازي

حامده خادم جهرمي - محمد سعيدي‌مهر

تأملي روش‌شناختي در تعيّن معرفتي پديدارشناسي دين

احمد عبادي

اعتبار خبر واحد در تفسير و اعتقادات از منظر علامه طباطبايي

عبدالله محمدي

ويژگي‌ها و شرايط پيامبر از ديدگاه ابن‌سينا و قاضي عضد ايجي

عليرضا نادري - بيوک عليزاده

تأملي در باب کارآمدي برهان معجزه در الهيات مسيحي با نگاهي به کاربرد آن در سنت اسلامي

زهره سادات ناجي - اکرم خليلي نوش‌آبادي - اميرعباس عليزماني

پيامدهاي کلامي حرکت جوهري نفس

محمد عباس‌زاده جهرمي

معذوريت يا استحقاق پاداش برای پيروان قاصر اديان ديگر با توجه به خاتميت نبوت

يداله دادجو

نسبت دين و ايدئولوژي؛ دين ايدئولوژيك، ايدئولوژي ديني

محمد فولادي

بررسي رابطۀ تعدد معنايي قرآن و تعدد قرائت‌ها با پلوراليسم ديني

سيد محمدحسين ميري

کاوشي نظري در مباني و دلايل دو انديشمند مسلمان معاصر به علم مدرن در اسلام با توجه به نگرش کارکردگرايانه و نمادگرايانه

مريم شمسايي