فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 27 پائیز 1395

صفحات آغازين فصلنامه

-

فلسفه عدّه طلاق از منظر مفسّران فریقین

محسن علی‌جانی - احمد قدسی

شاخصه‌های هم‌پوشانی همسران در پرتو آیه 187 بقره

اسماعیل ملکوتی‌خواه

بازخوانی آراء مفسران سده اخیر در آیات جهاد

محمد شيرين‌كار موحد - محسن اکبری

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه 124 طه

سید محمد موسوی‌مقدم - فتح الله نجارزادگان - شیما محمودپور

بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیه «ما فَرَّطْنا فِی الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ»

حمزه حاجی

ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌عمران

سید عبدالرسول حسینی‌زاده - سید ابراهیم مرتضوی

واكاوي مفهوم «تعليم اسماء» در قرآن

محمد اسعدي

بررسی تطبیقی ویژگی‌های جنین در آیات قرآن و علم روز با تکیه بر نگرش مفسران متأخر

علی احمد ناصح - خدیجه اسفندیاری

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه 11 سوره غافر

آرش رجبی - علی نصیری

بررسی دیدگاه‌های تفسیری ثعلبی، رازی، سیوطی، آلوسی و زحیلی در تفسیر آیه اکمال

هادی رزاقی

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-