فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال نهم - شماره 32- تابستان 1395