فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال نهم - شماره 33- پائیز 1395