فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 28 زمستان 1395

صفحات آغازين

-

روش‌هاي اختصاصي اهل‌بيت(ع) در تفسير مفردات قرآن

حسن اصغرپور - مجيد معارف - خليل پرويني

تبيين مصاديق «أهل البيت» در آيه تطهير و نقد ديدگاه آلوسي

ميثم دوست‌محمدي - رضا نوروزي

بررسی دعوت پیامبر اکرم ص بر اساس آیه 214 شعراء و 94 حجر

مجتبي محمدي انويق - ابوالفضل خوش‌منش

چيستي حقيقت ملکوت در قرآن کريم و تحليل ديدگاه مفسران

مهناز عباسي - فريده بهرامي

نقش شناخت جغرافيايي «بابِل» در تفسير آيه 102 بقره

سيده سميه خاتمي سبزواري - سيد محمد مرتضوي

تحليل تطبيقي رويکرد فريقين در مسئله رجعت بر اساس آيه 83 نمل

ابوذر رجبي

عقل‌گرايي در تفسير آيات از منظر سيد رضي و زمخشري

محسن قاسم‌پور - محمدحسن لواساني

بررسی تطبیقی آیات خلود در جهنم از منظر علامه طباطبایی و فخر رازی

کريم علي‌محمدي - عبدالمجيد علي‌محمدي

بررسی عمومی بودن زوجیت موجودات بر اساس آیات 3 رعد و 49 ذاریات

روح‌الله نجفي

تفسير تطبيقي آيه نور

اکبر محمودي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-