فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره 47 - زمستان 1395

صفحات آغازين

-

بازخواني نظريه قبض و بسط تئوريک شريعت و نقد آن

عبدالحسين خسروپناه - سيد روح‌الله موسوي کاشمري

بررسي منشأ و گستره اقتدار سياسي امامت شيعه

علیرضا زهیری - علی شیرخانی

بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)

محسن اصلانی - زهرا مصطفوی

اضطراب مرگ از ديدگاه ابن‌سينا و اليس: رهيافتي مقايسه‌اي ـ التقاطي

محمود آزادي - سيد محمد کلانتر کوشه

نسبت شناخت عقلي خدا و شناخت خدا به خدا در ديدگاه ابن‌عربي

محمدجواد فلاح - منصور مير - حميدرضا ميرعظيمي

مفهوم‌شناسي «تورات» و «انجيل» در کاربردهاي قرآني

محمدتقي انصاري‌پور - رامين باباگل‌زاده

نقد ديدگاه وهابيت پيرامون مسئله توسل از سوي اهل سنت بر پايه حديث استسقاء

هادي سليمي - محمدرضا حاجي اسماعيلي

چيستي و ترابط معنايي «فرهنگ» و «دين» در «فرهنگ ديني»

حامد پوررستمي

بررسي نقادانه ديدگاه مخالفان در ملاک تمايز علم ديني از علم غير ديني

محمد مهدوي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-