فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال نهم - شماره 34 - زمستان 1395