فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال دهم - شماره 35 - بهار 1396