فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

صفحات آغازين

-

توحيد وجودي و نظريه وحدت وجود

محمدحسن قدردان قراملکي

رهيافت علامه طباطبايي از حقيقت و چيستي «عصمت»

محمدرضا بهدار

مباني و روش تفسير المنار در بررسي امور خارق‌العاده

بي‌بي سادات رضي بهابادي - شمسي اوجاقي

روش‌شناسي حل مسئله انتظار بشر از دين

حسين مطيع

بررسي ميزان کارآمدي مباني حکمت متعاليه در تبيين صفات خبري مربوط به مبدأ

قباد محمدي شيخي - طيبه فريدونپور

معناشناسي اوصاف الهي از منظر صدرالمتألهين

مهدي عبدالهي

ديدگاه إخوان الصفاء درباره نسبت عقل و دين و ارزيابي ديدگاه انتقادي سجستاني نسبت به آن

ميثم شادپور - يارعلي کرد فيروزجائي

تحليلي از عالم برزخ صعودي در وجودشناسي شيخ اشراق

رضا محمدنژاد - جعفرشانظري

راه ميانه در جدال روش‌شناختي ملاصدراي شيرازي و ميرزا مهدي اصفهاني

محمدرضا بهاري

ابن‌قبه رازي و امامت حداقلي؛ تأملي در ديدگاه مدرسي طباطبايي درباره ابن‌قبه

عباس ميرزايي - فاروق طولي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-