فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 49 - تابستان 1396