فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال دهم - شماره 36 - تابستان 1396