فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره 31 پاییز 1396

صفحات آغازين

-

بررسی رویکرد مفسران در تفسیر آیات نخست سوره عبس

محمدعلي رضایی اصفهانی - احترام رستمی

نقد آراء مفسران درباره واژه «هلوع» در آیه 19 معارج

حبیب‌الله حلیمی جلودار - رقیه براریان

واکاوی موضوع حرمت پیامبر(ص) از منظر آیات قرآن کریم

منصور پهلوان - مجید مجرد

هبوط از نگاه مفسران و اندیشمندان عرفان اسلامی

محمدحسین عالمی - سعیده کاظم‌توری

بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری مفسران فریقین در ترابط نبی، رسول و امام

غلامحسین اعرابی - احمد مهدی‌زاده

تحلیل دیدگاه مفسران در تفسیر آیه 62 بقره و نقد دیدگاه پلورالیستی

اسمر جعفری - سید رضا مودب

بررسی نگاه حکما و اهل معرفت به تفسیر «مفاتح الغیب» در آیه 59 انعام

محمد میری

بررسی سیر تاریخی واژگان معرب در قرآن و نقش آن در تفسیر

سید محمدرضا حسینی

اصول حاکم بر فرآیند تربیت از منظر تفسیر «من وحی القرآن» و «التحریر و التنویر»

طلعت حسنی بافرانی - طیبه حیاتی

بررسی تطبیقی آیه شریفه نفی سبیل در تفاسیر فریقین

سيد يوسف علوی وثوقي

واکاوی ترجمه تفسیری اسفراینی

انور پنام

راهبرد تربیتی آرامش توحیدی خانواده از منظر قرآن

حمیدرضا حاجی بابایی

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-