فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال دهم - شماره 37 - پاییز 1396