فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوّم \ شماره 04 و 05 \ بهار و تابستان 1385