فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال نهم شماره 35 زمستان 1392

صفحات آغازين

.

هويت طرق داوري درباب حقيقت وحي و خصوصيات آن

رضا حاجي‌ابراهيم

خردناستيزي دين در نگاه صدرالمتألهين شيرازي

ابراهيم نوئي - ابوالفضل ساجدي

بررسي ادله معتقدان به حجيت معرفت‌شناختي تجربه ديني

منصور نصيري

بررسي نسبت خاتميت و ولايت در حکمت متعاليه

محبوبه اسماعيل‌زاده نوقي - محمد محمدرضايي

عوامل مؤثر بر دامنه اختيار، مطالعه موردي بر دومين داستان مثنوي

رامينه سليمان‌زاده آيديشه - زهرا مصطفوي

بررسي تطبيقي «وثاقت» در سازمان روحانيتِ شيعه با نهاد کليساي کاتوليک

محمدحسين طاهري آکِردي

بررسي تطبيقي معرفت فطري خدا ازنظر علامه طباطبايي با نظريه حس الوهي پلانتينگا

مهدي فدايي

تحليل و بررسي نبوت پيامبر اکرم(ص) پيش از بعثت

عبدالهادي فقهي‌زاده - زهره حيدري

ثواب: استحقاق يا تفضل در رهيافت كلامي و متون ديني

حميدرضا سروريان - محمد بنياني

تحليل انتقادي پنج رهيافت به مسئلة شر در حيوانات

هاشم قرباني - داود قرجالو

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال نهم شماره 34 پاییز 1392

صفحات آغازين

.

هندسه معرفتي ابن‌عربي در سه محور شريعت، شهود و عقل

احمد عابدي ـ احمد مسائلي

بررسي تحليل علامه طباطبايي از بازخواست هارون(ع) توسط موسي(ع)

حميد نادري قهفرخي ـ عبدالکريم بهجت‌پور

تحليل ملاصدرا از امکان ارتباط انسان با عالم غيب براساس ارتباط با ملائکه

سيد محمد مرتضوي ـ حسن شکراللهي

امامت و ولايت در حکمت سينوي

محمدصادق بهشتي

نقش پيش‌فرض در فهم متن ازنظر علامه طباطبايي و گادامر

سهيلا آبيار ـ محمد بيدهندي ـ محمدجواد ذرّيه

علم انساني ـ اجتماعي اسلامي: مسئله امکان‌پذيري و راهبردهاي رشد

مصطفي تقوي

مسئله رؤيت خداوند در قرآن کريم با تأکيد بر انديشه‌هاي علامه طباطبایي و ابن‌عاشور

ابراهيم توکلي‌مقدم

اميل دورکيم و قرائتي عرفي از دين

رحيم دهقان سيمکاني

تبيين ارتباط قضا عيني الهي با اختيار انسان در حکمت متعاليه

عليرضا خواجه‌گير

مسئله جبر و اختيار در رويکرد‌هاي ميانه‌گراي غربي و اسلامي

فخرالسادات علوي ـ محمدعلي اژه‌اي

چكيده مقالات به زبان عربی

.

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال نهم \ شماره 33 \ تابستان \ 1392


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال نهم \ شماره 32 \ بهار \ 1392

صفحات آغازین

-

بررسي رابطه سير‌و‌سلوک عرفاني امام خميني(ره) و حاکميت ديني

رضا فيروزي - يوسف مقدسي

نقد روش‌شناسي نظريه علماي ابراربا تأکيد برکتابمکتب در فرآيند تکامل

حميدرضا قرباني‌مبين - عبدالحسين خسروپناه

ابطال نظريه اثرپذيري وحي از فرهنگ عصر نزول از ديدگاه ملاصدرا

سجاد ميرزايي - رضاحاجي‌ابراهيم

نقش عقل در فهم آيات قرآناز منظر ملاصدرا

نرگس زرگر - محمدعلي عبداللهي

تأملي در فلسفه سريان سنت آزمايش از ديدگاه قرآن

جواد سليماني

تحليل انتقادي مقايسه عصمت امام و خطاناپذيري پاپ

محمدکاوه

نقش و ارزش معرفتي آيات تکويني در شناخت به خداوند

مهدي شکري

بررسي تطبيقي قابليت‌هاي فرارواني انسان با رويکرد عرفاني و عصب‌شناختي

سيدمرتضي حسيني شاهرودي - علي غنايي چمن‌آباد - فاطمه فرضعلي

بررسي و تحليل نظريه ابن‌عربي در نفي جاودانگي عذاب دوزخيان

سيدحسن بطحائي گلپايگاني

تحليل و بررسي اصطلاح سنت در نظر سنت‌گرايان

محمد جاودان

چکیده مقالات به زبان عربی

-

چکیده مقالات به زبان انگلیسی

-