فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 43 زمستان 1394

صفحات آغازين

-

بقاي نفس انسان در ديدگاه ابن‌سينا و فخر رازي

حامده خادم جهرمي - محمد سعيدي‌مهر

تأملي روش‌شناختي در تعيّن معرفتي پديدارشناسي دين

احمد عبادي

اعتبار خبر واحد در تفسير و اعتقادات از منظر علامه طباطبايي

عبدالله محمدي

ويژگي‌ها و شرايط پيامبر از ديدگاه ابن‌سينا و قاضي عضد ايجي

عليرضا نادري - بيوک عليزاده

تأملي در باب کارآمدي برهان معجزه در الهيات مسيحي با نگاهي به کاربرد آن در سنت اسلامي

زهره سادات ناجي - اکرم خليلي نوش‌آبادي - اميرعباس عليزماني

پيامدهاي کلامي حرکت جوهري نفس

محمد عباس‌زاده جهرمي

معذوريت يا استحقاق پاداش برای پيروان قاصر اديان ديگر با توجه به خاتميت نبوت

يداله دادجو

نسبت دين و ايدئولوژي؛ دين ايدئولوژيك، ايدئولوژي ديني

محمد فولادي

بررسي رابطۀ تعدد معنايي قرآن و تعدد قرائت‌ها با پلوراليسم ديني

سيد محمدحسين ميري

کاوشي نظري در مباني و دلايل دو انديشمند مسلمان معاصر به علم مدرن در اسلام با توجه به نگرش کارکردگرايانه و نمادگرايانه

مريم شمسايي


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 42 پائیز 1394

صفحات آغازين فصلنامه

-

تحليل دين حداکثري در انديشه آيت‌الله جوادي آملي

رضا حبيبي - محمد داودي - محمد نوذري

بررسي انتقادي ديدگاه سوئينبرن در باب صفات خدا

محمدجواد اصغری - سید محمود موسوی

بازخوانی نسبت بين جهاني و جاودانه بودن قرآن با جامعيت آن از منظر علامه طباطبايي

علي نصيري - سيد مصطفي مناقب - رحمت‌الله عبدالله‌زاده آراني - سيد كريم خوش‌نظر

تمرکز و تکامل عقول در عصر ظهور

روح‌الله دريکوند - جواد جعفري

بازخواني انتقادی ادلۀ موافقان و مخالفان قاعدۀ لطف در مباحث کلامي

حمید کریمی

نقد آراي‌ ابن‌تيميه در باب رؤيت خدا براساس سخنان علی(ع) در متون اوليه اهل‌سنت

محمدرضا باغبان‌زاده - علي اله‌بداشتي - حميد ملک‌مکان - علي کريميان

جبر يا اختيار: رويکردي جامعه‌شناسانه به نزاعي کهن

سيد مهدي اعتمادي‌فرد

اثبات فيزيکي علم خدا به سرنوشت و عدم تعارض آن با اختيار

حسن اکبري زارع - منصور موسائي - محسن هاشمي‌نسب - علي مسروري

محقق دواني و مسئله علم الهي

حسين محمدخاني

نقد و بررسي فلسفه بدبيني شيخ معرّه

عبدالقاسم کريمي


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 41 تابستان 1394

صفحات آغازين

-

تمايز رجعت و تناسخ از ديدگاه شيعه

عبدالحسين خسروپناه - رمضان پاي‌برجاي

تحليل و نقد برون‌رفت‌هاي کلامي از ناسازگاري عصمت و استغفار رسول خدا(ص) در حديث «لَيُغَان»

کاوس روحي برندق

مقایسه ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان با تأکید بر آرای ابن‌سینا و امام خمینی (ع)

محمد نصیری - سیدجواد نعمتی - حسینعلی یوسف‌زاده

بررسي و تطبيق حقيقت و صدق کلام الهي از ديدگاه قاضي عبدالجبار و ملاصدرا

محسن پيرهادي - محمدرضا کريمي‌والا

فلسفه رجعت از منظر آيت‌الله شاه‌آبادي

بهزاد محمدي

قضا و قدر و ارتباط آن با اعيان ثابته از منظر ابن‌عربي

مجتبي سپاهي

عوامل و ارکان علم ديني

رمضان علي‌تبار فيروزجايي

تأملي در برهان صديقين به روايت علامه طباطبايي

توحيد عبدي

مقايسه تحليلي تأويل از ديدگاه ملاصدرا و قاضي عبدالجبار همداني

پروين نبيان - محبوبه پهلواني‌نژاد

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 40 بهار 1394

صفحات آغازین

-

آسيب‌شناسي معرفت ديني با تأکيد بر آرای علامه طباطبايي

اسحاق طاهري سرتشنيزي - مهدي جلالوند - سلمان قاسم‌نيا

بررسي استدلال تقديرگرايي کلامي و پاسخ «خداگرايي گشوده»

زينب اميري - عبدالرسول کشفي

واکاوي اراده الهي در انديشه فلاسفه و متکلمان اسلامي با تأکيد بر مدرسه کلامي بغداد و حله

مهدي فرمانيان - حسين حجت‌خواه

فراگيري عام اراده الهي از ديدگاه صدرالمتألهين

روح‌الله زينلي - سيد مرتضي حسيني شاهرودي

گرايش مذهبي ادريسيان

محمدحسين دانش‌کيا

تأملي بر ديدگاه «تفکيک وحي و رأي»

محمد سبحاني‌نيا

شکل‌گيري کلام يهود در سايه کلام اسلامي

محمدمهدي رضاپور - رضا گندمي نصرآبادي

دوگانگي ديدگاه فخر رازي در مصداق‌شناسي معصوم

يحيي صباغچي - ابراهيم نوري

بقاي فردي نفس از نگاه ابن‌رشد

نادر شکراللهي - سکينه ابوعلي

رابطه استضعاف و نجات از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري

سيد يحيي کاظمي - اميرقلي جعفري

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-