فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره 47 - زمستان 1395

صفحات آغازين

-

بازخواني نظريه قبض و بسط تئوريک شريعت و نقد آن

عبدالحسين خسروپناه - سيد روح‌الله موسوي کاشمري

بررسي منشأ و گستره اقتدار سياسي امامت شيعه

علیرضا زهیری - علی شیرخانی

بررسی نسبت طینت و اختیار با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(ره)

محسن اصلانی - زهرا مصطفوی

اضطراب مرگ از ديدگاه ابن‌سينا و اليس: رهيافتي مقايسه‌اي ـ التقاطي

محمود آزادي - سيد محمد کلانتر کوشه

نسبت شناخت عقلي خدا و شناخت خدا به خدا در ديدگاه ابن‌عربي

محمدجواد فلاح - منصور مير - حميدرضا ميرعظيمي

مفهوم‌شناسي «تورات» و «انجيل» در کاربردهاي قرآني

محمدتقي انصاري‌پور - رامين باباگل‌زاده

نقد ديدگاه وهابيت پيرامون مسئله توسل از سوي اهل سنت بر پايه حديث استسقاء

هادي سليمي - محمدرضا حاجي اسماعيلي

چيستي و ترابط معنايي «فرهنگ» و «دين» در «فرهنگ ديني»

حامد پوررستمي

بررسي نقادانه ديدگاه مخالفان در ملاک تمايز علم ديني از علم غير ديني

محمد مهدوي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره 46 - پائیز 1395

صفحات آغازين

-

چگونگي نقش‌آفريني ملائکه در تدبير امور انسان از منظر قرآن کريم (با تأکيد بر آرای تفسيري علامه طباطبايي)

ابراهيم کلانتري - بتول موحدي

واکاوي راهبردهاي سلبي سلفيه در تصحيح مکتب اثبات صفات

حميد ايماندار - حسن زرنوشه فراهانی

بررسي و نقد مفهوم دعا از نظر دي. زد. فيليپس

شهاب شهيدي - منصور نصيري

لزوم و لازمه‌هاي نفي تعطيل و تشبيه از ذات خدا برپايه قرآن و روايات

جليل پروين - کاوس روحي برندق - علي حاجي خاني - نهلۀ غروي نائيني

تبيين تقريرهاي برهان فطرت (تضايف) بر اثبات وجود خدا (با تأکيد بر آرای آيت‌الله شاه‌آبادي)

طاهر کريم‌زاده - مرتضي قرباني

گونه‌شناسي «تعريف امامت» در ديدگاه انديشمندان اماميه

رسول چگيني - محمد مهدی چگینی

بررسي همخواني دين ثابت و نيازهاي متغير بشري در نگاه علامه طباطبایي

سيد علي موسوي اصل

تأملي بر تبيين مفهومي معنويت در نظریه عقلانيت و معنويت با نگاهي به معنويت قدسي

علیرضا نوبری

بررسي عقايد زارعان در مورد رابطه باورها با ميزان توليد و نزول بلاياي طبيعي در امر کشاورزي

يدالله سپهري

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره 45 - تابستان 1395

صفحات آغازين

-

هويت بشري نبي در انديشه متکلمان اماميه

طوبي کرماني - علي خاني

جنسيت و روح در مباني حکمت متعاليه با تأکيد بر ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي

فاطمه نيازکار - هادي صادقي

بازخواني انتقادي رويکرد استشراقي به مفهوم‌شناسي «اهل‌بيت» (نقد مقاله «اهل‌بيت» در دائرةالمعارف قرآن لايدن)

مسلم محمدي - حسن رضايي هفتادر - زينب رحيمي ثابت***

تبيين و بررسي هستي و چيستي «ادراک امر متعالي» در تجربه ديني

حسن پناهي‌آزاد

جايگاه خدا و انسان در آموزه نجات اسلامي (با تأکيد بر ديدگاه شيعه)

بهادر نامدارپور - عليرضا پارسا - سيد علي علم‌الهدي - محمدصادق واحدي فرد

چيستي و چرايي تأويل نصوص ديني از منظر غزالي

ابوذر رجبي

تحليل و نقد برداشت دکارت از خدا

صالح حسن‌زاده

بررسي مباني فکري ابن‌تيميه در اثبات و تبيين اعتقادات اسلامي

سيد محمداسماعيل سيد هاشمي - مرتضي ايمني - سيد محمدجواد سيد هاشمي

مبانی معرفت‌شناختی سینوی و کاربرد آن در اثبات خدا

فاطمه رمضاني

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره 44 - بهار 1395

صفحات آغازين

-

بررسي تطبيقي «ازخودبيگانگي» از ديدگاه مولوي و ملاصدرا

انسيه ماهيني/ ابوالفضل کياشمشکي/ عبدالحسين خسروپناه

ادله نقلي «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت

حمزه‌علي بهرامي/ علي غفارزاده

بررسي و تبيين «نظريه عقلانيت اعتدال‌گرا و معيارهاي آن در حوزه باورهاي ديني» از منظر انديشمندان غربي

وحيده فخّار نوغاني

ارزیابی خوب يا بد بودن سرشت و شاکله انسان براساس حکمت متعاليه

محسن ايزدي

حقيقت فلسفي «صراط» و اثبات «واحديت» آن از منظر صدرالمتألهين

سجاد ميرزايي

تقدم خداآگاهي بر خودآگاهي در معرفت نفس از منظر علامه طباطبايي

حميدرضا سعيدي/ سيد محمد مرتضوي/ سيد مرتضي حسيني شاهرودي/ سيد مهدي امامي جمعه

تبيين تجسم اعمال براساس ترتب عوالم کلي وجود (ماده، مثال، عقل)

جعفر هدائي

معنا و عقلانيت «رجعت» در ديدگاه علامه طباطبايي و امام خميني مبتني بر هستي‌شناسي و انسان‌شناسي توحيدي

حميدرضا سروريان

سنجش منزلت و کارايي عقل در فهم متون ديني از نظر ابن‌تيميه و علامه طباطبايي

محسن فتاحي اردکاني

بررسي ديدگاه نولدکه درباره نبوت و وحي

احمد سعدي/ صفر نصيريان

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-