فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره 45 - تابستان 1395

صفحات آغازين

-

هويت بشري نبي در انديشه متکلمان اماميه

طوبي کرماني - علي خاني

جنسيت و روح در مباني حکمت متعاليه با تأکيد بر ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي

فاطمه نيازکار - هادي صادقي

بازخواني انتقادي رويکرد استشراقي به مفهوم‌شناسي «اهل‌بيت» (نقد مقاله «اهل‌بيت» در دائرةالمعارف قرآن لايدن)

مسلم محمدي - حسن رضايي هفتادر - زينب رحيمي ثابت***

تبيين و بررسي هستي و چيستي «ادراک امر متعالي» در تجربه ديني

حسن پناهي‌آزاد

جايگاه خدا و انسان در آموزه نجات اسلامي (با تأکيد بر ديدگاه شيعه)

بهادر نامدارپور - عليرضا پارسا - سيد علي علم‌الهدي - محمدصادق واحدي فرد

چيستي و چرايي تأويل نصوص ديني از منظر غزالي

ابوذر رجبي

تحليل و نقد برداشت دکارت از خدا

صالح حسن‌زاده

بررسي مباني فکري ابن‌تيميه در اثبات و تبيين اعتقادات اسلامي

سيد محمداسماعيل سيد هاشمي - مرتضي ايمني - سيد محمدجواد سيد هاشمي

مبانی معرفت‌شناختی سینوی و کاربرد آن در اثبات خدا

فاطمه رمضاني

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره 44 - بهار 1395

صفحات آغازين

-

بررسي تطبيقي «ازخودبيگانگي» از ديدگاه مولوي و ملاصدرا

انسيه ماهيني/ ابوالفضل کياشمشکي/ عبدالحسين خسروپناه

ادله نقلي «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت

حمزه‌علي بهرامي/ علي غفارزاده

بررسي و تبيين «نظريه عقلانيت اعتدال‌گرا و معيارهاي آن در حوزه باورهاي ديني» از منظر انديشمندان غربي

وحيده فخّار نوغاني

ارزیابی خوب يا بد بودن سرشت و شاکله انسان براساس حکمت متعاليه

محسن ايزدي

حقيقت فلسفي «صراط» و اثبات «واحديت» آن از منظر صدرالمتألهين

سجاد ميرزايي

تقدم خداآگاهي بر خودآگاهي در معرفت نفس از منظر علامه طباطبايي

حميدرضا سعيدي/ سيد محمد مرتضوي/ سيد مرتضي حسيني شاهرودي/ سيد مهدي امامي جمعه

تبيين تجسم اعمال براساس ترتب عوالم کلي وجود (ماده، مثال، عقل)

جعفر هدائي

معنا و عقلانيت «رجعت» در ديدگاه علامه طباطبايي و امام خميني مبتني بر هستي‌شناسي و انسان‌شناسي توحيدي

حميدرضا سروريان

سنجش منزلت و کارايي عقل در فهم متون ديني از نظر ابن‌تيميه و علامه طباطبايي

محسن فتاحي اردکاني

بررسي ديدگاه نولدکه درباره نبوت و وحي

احمد سعدي/ صفر نصيريان

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-