فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

آغازين فصلنامه

-

بازسازي نظريه ابن‌سينا درباره معناي زندگي

سهام مخلص - رضا اکبري - رضا رسولي شربياني - گيتا مقيمي

تحليل کيفي نظريه‌ها در فرايند تحقق بلوغ اجتماعي در عصر ظهور

سيد ابوالفضل حسيني - محمود تقي‌زاده داوري

بررسي نقش شريعت در معنويت ديني از منظر ملاصدرا

ابوذر رجبي

پايبندي به شريعت به‌مثابه اصالت عقل در «زيست معنوي» نقدي ديگر بر «جمع عقلانيت و معنويت»

رسول حسين‌پور

سنجش يکسان‌انگاري دلالت آيه 22 انبياء و 42 اسراء بر برهان تمانع

محمد هادی منصوری - علیرضا نبی‌لو

بررسي تطبيقي هستي‌شناسي و توجيه شرور در الهيات فلسفي يهود و اسلام (با تکيه بر آراي ابن‌ميمون و نظريات انتقادي شهيد مطهري)

سيد محمدحسن صالح

تحليل و نقد رهيافت شلينبرگ در رابطه با عشق خدا به مخلوقات

رحيم دهقان

ارزيابي ادعاي تأثيرپذيري غيرمستقيم اسلام از آيين زرتشت در آموزه معاد

سيد محمد حاجتي شورکي - حسين نقوي

ارزیابی مؤلفه‌هاي ايمان از نگاه ويتگنشتاين

رضا شيخه - سيدحسن ميرديلمي - قاسمعلي کابلي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 49 - تابستان 1396


فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

صفحات آغازين

-

توحيد وجودي و نظريه وحدت وجود

محمدحسن قدردان قراملکي

رهيافت علامه طباطبايي از حقيقت و چيستي «عصمت»

محمدرضا بهدار

مباني و روش تفسير المنار در بررسي امور خارق‌العاده

بي‌بي سادات رضي بهابادي - شمسي اوجاقي

روش‌شناسي حل مسئله انتظار بشر از دين

حسين مطيع

بررسي ميزان کارآمدي مباني حکمت متعاليه در تبيين صفات خبري مربوط به مبدأ

قباد محمدي شيخي - طيبه فريدونپور

معناشناسي اوصاف الهي از منظر صدرالمتألهين

مهدي عبدالهي

ديدگاه إخوان الصفاء درباره نسبت عقل و دين و ارزيابي ديدگاه انتقادي سجستاني نسبت به آن

ميثم شادپور - يارعلي کرد فيروزجائي

تحليلي از عالم برزخ صعودي در وجودشناسي شيخ اشراق

رضا محمدنژاد - جعفرشانظري

راه ميانه در جدال روش‌شناختي ملاصدراي شيرازي و ميرزا مهدي اصفهاني

محمدرضا بهاري

ابن‌قبه رازي و امامت حداقلي؛ تأملي در ديدگاه مدرسي طباطبايي درباره ابن‌قبه

عباس ميرزايي - فاروق طولي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-