منبع : معاونت پژوهش

عنوان تاریخ
نشست بررسی روند همکاری بین دانشگاه معارف اسلامی و سازمان سمت 1394/08/20
همایش ملی "سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر" 1394/08/20
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال هشتم شماره 28 تابستان 1394 1394/08/11
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي شماره 19 1394/07/19
انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تفسيري شماره 22 تابستان 1394 1394/06/30
انتشار فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال دوازدهم شماره 41 تابستان 1394 1394/06/30
معرفی کتاب درسی: سبک زندگی در آموزه های نهج البلاغه 1394/06/24
معرفی کتاب درسی: انسان در حکمت صدرایی 1394/06/21
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال یازدهم شماره 40 فروردین 1394 1394/05/15
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري شماره 21 بهار 1394 1394/04/22
معرفی کتاب درسی: اندیشه 2 1394/04/16
کارنمای آثار انتشار یافته دانشگاه معارف اسلامی 1394/04/08
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال دوازدهم شماره 40 بهار 1394 1394/03/31
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال هشتم شماره 27 بهار 1394 1394/03/19
انتشار فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - شماره 39 1394/02/19
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي شماره 18 1394/02/19
انتشار شماره 39 فصلنامه پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1394/01/31
انتشار فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - شماره 26 در سایت 1394/01/30
معرفی کتاب کمک درسی: جلوه آفتاب 1394/01/16
معرفی کتاب های: درس نامه اخلاق اسلامی و انسان در آموزه های وحیانی 1393/12/24