منبع : معاونت پژوهش

عنوان تاریخ
انتشار شماره 18 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري 1393/07/23
انتشار شماره 37 فصلنامه پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1393/07/07
معرفی کتاب کمک درسی: دستاوردهاي کلان انقلاب اسلامي در سطوح ملي، منطقه‌اي، جهاني و تاريخي 1393/07/01
معرفی کتاب درسی: امام خميني و بيداري اسلامي 1393/06/31
معرفی کتاب درسی: مختصر حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1393/06/31
معرفی کتاب درسی: تفسیر موضوعی قرآن کریم دانش مدیریت در قرآن 1393/06/30
معرفی کتاب درسی: تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی 1393/06/30
انتشار شماره 17 فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري در سایت 1393/05/01
انتشار شماره 22 فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق 1393/04/10
انتشار شماره 36 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی در سایت 1393/03/03
انتشار شماره 16 فصلنامه مطالعات تفسیری 1392/12/25
انتشار جدیدترین شماره فصلنامه های تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و پژوهش نامه اخلاق در سایت 1392/12/08
چهارمین دوره نشست های علمی نقد و بررسی کتاب‌های درسی 1392/11/21
انتشار شماره 15 فصلنامه مطالعات تفسیری در سایت 1392/11/16
فهرست موضوعی مقالات فصلنامه مطالعات تفسیری 1392/11/16
انتشار شماره 35 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي در سایت 1392/11/08
معرفی کتاب درسی: دانش خانواده و جمعيت 1392/11/03
معرفی کتاب درسی: فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی 1392/09/30
معرفی کتاب درسی: آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ویژه رشته های علوم پزشکی 1392/09/30
فراخوان مقاله کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی 1392/09/03