منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه نوروزی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/12/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمد هاشمی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/12/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد موحدی نیا، مقطع کارشناسی ارشد 1396/12/19
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عباسعلی امامی نیا 1396/12/15
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم بی بی راضیه حسینی نژاد 1396/12/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سجاد سلیمی یسار 1396/12/15
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا محمدی، مقطع کارشناسی ارشد، 1396/12/09
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمانه راسخیان، مقطع کارشناسی ارشد 1396/12/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی موحدی نیک، مقطع کارشناسی ارشد 1396/12/07
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم رقیه كیخا، مقطع کارشناسی ارشد 1396/12/02
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم بارانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/12/01
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدجواد حسن زاده مشکانی 1396/11/29
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید روح الله پرهیزکاری، مقطع دکتری 1396/11/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید احمد هاشمی نسب، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی محمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمد مهدی هاشمیان، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید شریف یزدی، مقطع کارشناسی ارشد، 1396/11/25
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حسین حسینی سروری 1396/11/24
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مهدی خدابنده لو 1396/11/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی خدابنده لو، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید احمد هاشمی نسب، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای هادی فتح الله نژاد زنگی آبادی 1396/11/16
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد معصومی، مقطع دکتری 1396/11/11
جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدعلی اصغر میرخلیلی، مقطع دکتری 1396/11/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدحسین زمانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/07
جلسه دفاع رساله جناب آقای علیرضا امینی، مقطع دکتری 1396/11/06
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمدصادق حسینی کجانی 1396/11/05
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم لیلا جباری، مقطع کارشناسی ارشد، 1396/11/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمد جواد سید نظری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رضا زند وکیلی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/03
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نرگس جعفری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سيدحامد نیازی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/11/03
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمدصادق حسینی کجانی، مقطع دکتری 1396/11/02
جلسه دفاع رساله جناب آقای علیرضا امینی، مقطع دکتری 1396/11/02
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهام فتحی پناه زارع 1396/10/20
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سمیه ممیوند 1396/10/19
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم الهام فتحی پناه زارع، مقطع کارشناسی ارشد 1396/10/19
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین عموئی 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد صالحی 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مهناز فلاح تفتی 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی خو 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای قاسم كارگر شریف آباد 1396/10/16
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی 1396/10/16
گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای مصطفی محمودی صاحبی 1396/10/16
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی خو، مقطع دکتری 1396/10/14
جلسه دفاع رساله جناب آقای مصطفی محمودی صاحبی، مقطع دکتری 1396/10/13
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سوده محمدیان 1396/10/08
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سوده محمدیان، مقطع کارشناسی ارشد، 1396/10/05
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ممیوند، مقطع کارشناسی ارشد 1396/10/03
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مهدیه یاوری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/10/03