منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای اصغر کتابی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی پناهیان، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسن جاویدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمد موسوی امیری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/29
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمود خونمری، مقطع دکتری 1396/06/28
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید ابوالفضل حسینی، مقطع دکتری 1396/06/28
جلسه دفاع رساله جناب آقای مرتضی نصرالهي نصرآباد، مقطع دکتری 1396/06/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای روح اله مقدسی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدحسین باقری زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/28
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سکینه ابراهیمی ارمی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اسفندیاری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین جمشیدی راد، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد طاهر قلی تبار، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/26
جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی اسماعیل پور، مقطع دکتری 1396/06/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی فدایی، مقطع دکتری 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی اسماعیل پور، مقطع دکتری 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید سجاد حسینی بجدنی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم صدیقه اسماعیلی ماهانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اسفندیاری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم صدیقه اسماعیلی ماهانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید سجاد حسینی بجدنی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی فدایی، مقطع دکتری 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حمید احتشام کیا، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم منصوره مرادی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علیزاده ثانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمود طباطبایی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مرتضی علیا نسب، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/12
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عظیمه خدری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/12
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد اسماعیلی کل گچی 1396/06/12
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم آذر جرا، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سیدحسین سیدی مقدم، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/10
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا زور، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد طاهر قلی تبار، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رحیم گل محمدی دخت الانق، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ثوامراحمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدباقر منصور سمائی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/24
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم حدیث شکیبافر، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علیرضا رفیعی بهرغانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم خدیجه سلطانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب شفیعی محمدپور، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی یزدانی احمد آبادی، مقطع دکتری 1396/04/21
جلسه دفاع رساله جناب آقای هاشم کدکنی، مقطع دکتری 1396/04/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن حسيني، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اکبر رحمانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/15
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید ضیاء الدین میرمحمدی، مقطع دکتری 1396/04/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی محمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد احمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/12
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید علی موسوی اصل، مقطع دکتری 1396/04/11
جلسه دفاع رساله سرکار خانم معصومه السادات حسینی میرصفی، مقطع دکتری 1396/04/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علیرضا فلاحی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/03/18