منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمدصادق حسینی کجانی، مقطع دکتری 1396/11/02
جلسه دفاع رساله جناب آقای علیرضا امینی، مقطع دکتری 1396/11/02
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم الهام فتحی پناه زارع 1396/10/20
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سمیه ممیوند 1396/10/19
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم الهام فتحی پناه زارع، مقطع کارشناسی ارشد 1396/10/19
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین عموئی 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد صالحی 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مهناز فلاح تفتی 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی خو 1396/10/17
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای قاسم كارگر شریف آباد 1396/10/16
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی 1396/10/16
گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای مصطفی محمودی صاحبی 1396/10/16
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی خو، مقطع دکتری 1396/10/14
جلسه دفاع رساله جناب آقای مصطفی محمودی صاحبی، مقطع دکتری 1396/10/13
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم سوده محمدیان 1396/10/08
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سوده محمدیان، مقطع کارشناسی ارشد، 1396/10/05
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ممیوند، مقطع کارشناسی ارشد 1396/10/03
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مهدیه یاوری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/10/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حمزه سالارنیا، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/28
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین سیمی 1396/09/28
جلسه دفاع رساله جناب آقای کاظم معاضدی عالی، مقطع دکتری 1396/09/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین سیمی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی 1396/09/26
گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدعلي ریحانی نیا 1396/09/26
گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید حسن زاده بوری آبادی 1396/09/25
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم معصومه کریمی 1396/09/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدعلي ریحانی نیا 1396/09/23
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه کریمی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی 1396/09/23
جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید حسن زاده بوری آبادی، مقطع دکتری 1396/09/19
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سارا علیدوستی شهرکی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین عموئی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/17
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم توران جعفری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/12
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای قاسم كارگر شریف آباد، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/12
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مهناز فلاح تفتی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/12
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/07
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد صالحی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/09/07
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مریم بزرگ زاده 1396/09/05
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاطمه پورحسن درزی 1396/09/05
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زینب رجب نیا چناری 1396/09/05
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه پورحسن درزی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/08/30
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب رجب نیا چناری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/08/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد جواد امید، مقطع کارشناسی ارشد 1396/08/28
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم بزرگ زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1396/08/27
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید مصطفی زارعی، مقطع دکتری 1396/08/23
گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مهسا اسد بیگی 1396/08/20
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم ام البنين نزاعی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/08/09
گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای میثم قاسمی 1396/08/09
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مهسا اسد¬بیگی، مقطع کارشناسی ارشد، 1396/08/09
جلسه دفاع رساله جناب آقای میثم قاسمی، مقطع دکتری 1396/07/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید علی کاملی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/07/17
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب صادقی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/07/17