منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید ضیاء الدین میرمحمدی، مقطع دکتری 1396/04/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی محمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد احمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/12
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید علی موسوی اصل، مقطع دکتری 1396/04/11
جلسه دفاع رساله سرکار خانم معصومه السادات حسینی میرصفی، مقطع دکتری 1396/04/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علیرضا فلاحی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/03/18
جلسه دفاع رساله جناب آقای علیرضا دانشیار، مقطع دکتری 1396/03/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علی نعیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/03/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد صادق گل پور سوته 1396/03/09
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه نعمت اللهی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/03/04
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهره شهبازی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/03/04
جلسه دفاع رساله سرکار خانم زهره سادات نبوی، مقطع دکتری 1396/03/04
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد رضا الفی، مقطع دکتری 1396/03/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن رضائی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/03/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد گنج خانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/03/02
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عزیزه زنگانه، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم آسیه دهقان بنادکی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی دهمرده، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی ابراهیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/26
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نرگس کاظمی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای طهماسب زمانی زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/20
جلسه دفاع رساله جناب آقای نقی غیاثی، مقطع دکتری 1396/02/20
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم خدیجه کاظمی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/17
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مرضیه ابراهيمي كاظم آباد، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عباس خدادادي، مقطع کارشناسی ارشد 1396/02/11
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عصمت باجولوند 1396/02/05
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نسیم کرنوکر، مقطع کارشناسی ارشد 1396/01/29
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمود ابراهیمی ورکیانی 1396/01/29
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم ملیحه نقی ئی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/01/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی بیرانوند 1395/12/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم طاهره مهدویان، مقطع کارشناسی ارشد 1395/12/25
جلسه دفاع رساله جناب آقای رمضان پای برجای، مقطع دکتری 1395/12/22
جلسه دفاع رساله سرکار خانم احترام رستمی فروشانی، مقطع دکتری، 1395/12/22
جلسه دفاع رساله جناب آقای مرتضی مطهری پور، مقطع دکتری 1395/12/09
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم آرزو رشیدی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/12/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی جعفری پیکانی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/12/02
جلسه دفاع رساله جناب آقای امیرمحسن عرفان، مقطع دکتری، 1395/11/26
حمایت از پایان نامه ها 1395/11/17
جلسه دفاع رساله جناب آقای امیر سیاهپوش، مقطع دکتری 1395/11/06
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم خلیل پور رضاییه، مقطع کارشناسی ارشد 1395/11/04
جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین شایسته، مقطع دکتری 1395/10/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه روستا طالب آباد، مقطع کارشناسی ارشد 1395/10/21
جلسه دفاع رساله جناب آقای مجتبی اسفندیاری، مقطع دکتری 1395/10/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای میثم امینیان، مقطع کارشناسی ارشد 1395/10/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین شاه وردلو، مقطع کارشناسی ارشد 1395/10/13
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مژگان سبزی پور، مقطع کارشناسی ارشد 1395/10/10
جلسه دفاع رساله جناب آقای حمید رضا قربانی مبین، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام 1395/10/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد ربیعی فر، مقطع کارشناسی ارشد، 1395/10/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین ایزدی خالق آبادی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/09/30
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه السادات هاشمیان، مقطع کارشناسی ارشد 1395/09/16