منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد زارعی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام 1394/12/05
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای میر مهدی میرسلام پورشریف، مقطع کارشناسی ارشد 1394/12/03
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا عبداللهی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسنعلی شاکر اردکانی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم آذر قاسمی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن روشن، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد صادق موحدیان، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/15
جلسه دفاع رساله جناب آقای علی شیاری، مقطع دکتری 1394/11/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید عبداللهی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم ملیحه محمد رضایی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدحسن حمیدیان، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/07
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد حسین فتاحیان، مقطع دکتری 1394/11/07
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد جاودان، مقطع کارشناسی ارشد 1394/11/05
جلسه دفاع رساله جناب آقای حمید انصاریان، مقطع دکتری 1394/11/05
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حامد عشریه، مقطع کارشناسی ارشد 1394/10/29
جلسه دفاع رساله جناب آقای مجید احمدی کچایی، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دوشنبه 28/10/1394 ساعت 13 1394/10/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن طهماسبی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/10/26
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد تقی اسلامی، مقطع دکتری 1394/10/26
جلسه دفاع رساله جناب آقای علیرضا کمالی، مقطع دکتری 1394/10/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی داداش بهمنی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/10/20
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه صارمی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/10/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای روح الله آسیابان زاده نوش آبادی، مقطع کارشناسی ارشد، 1394/10/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید عبدالله موسویان، مقطع کارشناسی ارشد 1394/10/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجید کیانی ده کیانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، 1394/10/02
برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا کرمی 1394/09/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سجاد میر چناری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/09/03
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم کبری هواسی 1394/09/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی داوودی فرقانی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/08/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای قادر امینی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/08/27
جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن علی جانی، مقطع دکتری 1394/08/25
جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن علی جانی، مقطع دکتری 1394/08/24
جلسه دفاع رساله جناب آقای غلامرضا غیاثی، مقطع دکتری 1394/08/21
برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محسن علی جانی 1394/08/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سهراب مقدمی شهیدانی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/08/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رسول گودرزوند چگینی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/08/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید محمدپور، مقطع کارشناسی ارشد 1394/08/10
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد اسماعیل قاسمی طوسی، مقطع دکتری 1394/08/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رضا عباس زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1394/08/07
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم ام کلثوم امیدی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/07/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عطاء الله عارف، مقطع کارشناسی ارشد، 1394/07/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد جواد صاحب الامری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/07/13
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم حمیده شورگشتی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/06/30
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا علیمرادی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/06/30
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم صدری مردانی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/06/30
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مهدی دیانی، مقطع دکتری 1394/06/28
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد رحمانی، مقطع دکتری 1394/06/26
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید ابوالفضل موسوی، مقطع دکتری 1394/06/23
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم بتول موحدی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/06/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسینعلی میرزایی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/06/15
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مهدی حاجیلویی محب، مقطع دکتری 1394/06/08