منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عاطفه قاضی زاهدی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/06/06
جلسه دفاع رساله جناب آقای نقی سنائی، مقطع دکتری 1394/04/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای روح الله جلالی اصل، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی سبزی میل سفید، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدتقی سازندگی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/07
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب یوسفی نصرآباد سفلی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/04/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای عابدین رستمی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/03/27
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد علی حسین زاده، مقطع دکتری 1394/03/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد عرب صالحی، مقطع کارشناسی ارشد، 1394/03/10
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نرگس مسیبی ساری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/03/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی غرسبان روزبهانی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/03/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد نقی ئی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/30
جلسه دفاع رساله جناب آقای کاوس روحی برندق، مقطع دکتری 1394/02/30
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی، مقطع دکتری 1394/02/17
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید حلاجی مفرد، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی فرهادی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد بهتری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدرضا عبداله پور، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/07
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسن زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1394/02/02
جلسه دفاع رساله جناب آقای کاوس روحی برندق، مقطع دکتری 1394/02/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جواد انصاری، مقطع کارشناسی ارشد 1394/01/31
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مجتبی رفیعی اردکانی 1394/01/29
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم امینی هرندی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/01/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد عبداللّهی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/01/23
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا میرزایان، مقطع کارشناسی ارشد 1394/01/19
جلسه دفاع رساله جناب آقای عمران عباسپور، مقطع دکتری 1393/12/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود پورخلقی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/12/25
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید جواد احمدی، مقطع دکتری 1393/12/20
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه فکوریان اقدم، مقطع کارشناسی ارشد 1393/12/18
جلسه دفاع رساله جناب آقای مجتبی فیضی، مقطع دکتری 1393/12/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حمیدرضا سلیمانی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/12/13
جلسه دفاع رساله جناب آقای حجت روح اللهی، مقطع دکتری 1393/12/06
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه حسینی تبار 1393/11/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد رفیعی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/11/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد صبوری، مقطع کارشناسی ارشد 1393/11/21
جلسه دفاع رساله جناب آقای حمیدرضا منیری حمزه کلایی، مقطع دکتری 1393/11/15
جلسه دفاع رساله جناب آقای رضا دادگر، مقطع دکتری 1393/11/15
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زکیه مهدی ئی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد رفیعی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/11/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علی محرمی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/11/06
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احسان الله سیفی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/23
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهره سادات رنجبر، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/23
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب مالکی شیخ آبادی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/23
جلسه دفاع رساله جناب آقای اکبر آقایانی چاوشی، مقطع دکتری 1393/10/23
جلسه دفاع رساله سرکار خانم فائزه امینی، مقطع دکتری 1393/10/18
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد درگاه زاده، مقطع دکتری 1393/10/17
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید حامد مؤمن، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/17
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد جواد فرج نژاد ابرقویی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/17
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم رقیه رضایی بیلندی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/10
جلسه دفاع رساله جناب آقای علیرضا غلام پور، مقطع دکتری 1393/10/10