منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمود مطهری نیا، مقطع دکتری 1393/10/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجتبی نبی حسین آبادی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/06
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم رسول نژاد، مقطع کارشناسی ارشد 1393/10/03
جلسه دفاع رساله سرکار خانم مهوش کهریزی، مقطع دکتری 1393/10/01
جلسه دفاع رساله جناب آقای جواد استاد محمدی، مقطع دکتری 1393/09/13
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای ابراهیم رحمانی شمسی 1393/09/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد ولیعی ابرقویی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/09/08
جلسه دفاع رساله جناب آقای یدالله سپهری، مقطع دکتری 1393/09/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی فرهودفر، مقطع کارشناسی ارشد 1393/09/05
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رسول صدوقی فرید، مقطع کارشناسی ارشد 1393/09/04
جلسه دفاع رساله جناب آقای علیرضا جواد زاده، مقطع دکتری 1393/08/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حمید عزیزی آزاد، مقطع کارشناسی ارشد 1393/08/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد مصطفی اسعدی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/08/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای روح الله نصیری اطهر، مقطع کارشناسی ارشد 1393/08/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد مهدی گودرزوند چگینی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/08/22
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم ابراهیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/08/19
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی شجاعی باغینی 1393/08/17
برگزاری کارگاه روش تدوین پایان نامه (کارشناسی ارشد برادران دوره 6 و 7) 1393/08/14
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید احمدعلی مظلوم زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1393/08/01
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی قادری، مقطع کارشناسی ارشد 1393/07/28
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم حلیمه ریحانی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/07/26
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مریم جعفری، مقطع کارشناسی ارشد 1393/07/09
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عرفانه لطفی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/07/01
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد ملک زاده، مقطع دکتری 1393/06/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمود رضا محمد دوست، مقطع کارشناسی ارشد 1393/06/19
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن تلک آبادی آرانی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/06/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد نظری پشت کوهی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/06/16
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه استودان، مقطع کارشناسی ارشد 1393/06/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید ابراهیم موسوی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/06/11
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سید محمود سامانی، مقطع دکتری 1393/04/31
جلسه دفاعیه رساله سرکار خانم انسیه ماهینی، مقطع دکتری 1393/04/21
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد اسحاق مسعودی، مقطع دکتری 1393/04/07
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد زارع ارنانی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/04/02
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای صمد بهروز، مقطع دکتری 1393/04/02
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سعید علیزاده، مقطع دکتری 1393/04/02
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محسن زهراپور مهر آبادی 1393/04/02
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای علی ملاکاظمی، مقطع دکتری 1393/03/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن کرم پور، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مرضیه شیردل، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مرضیه سلیمانی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای نصیرالله کور حسنلو، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای ابوالفضل کارگر ابرقویی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/21
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای داوود رنجبران، مقطع دکتری 1393/03/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علیرضا نوبری، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/21
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای مهرداد ویس کرمی، مقطع دکتری 1393/03/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محسن حیدری، مقطع کارشناسی ارشد 1393/03/10
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای ابراهیم رستمی، مقطع دکتری 1393/03/10
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای احمدرضا بهنیافر، مقطع دکتری 1393/02/31
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حبیب عفیفی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/28
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حبیب محمد نژاد چاوشی، مقطع دکتری 1393/02/27