منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدرضا رحیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اصغر حدیدی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی رحیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/02/20
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا رضایی، مقطع کارشناسی ارشد 1393/01/30
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم هدی فرد مقدم، مقطع کارشناسی ارشد 1393/01/30
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای یعقوب قاسمی خوئی، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی 1393/01/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی عینلو، مقطع کارشناسی ارشد، 1392/12/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی امینی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/12/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجتبی صبوری، مقطع کارشناسی ارشد 1392/12/19
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای ابوالقاسم بحرودی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/12/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد مهدی شمسی، مقطع کارشناسی ارشد، 1392/12/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای روح الله دهقانی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/12/01
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای اکبر عروتی موفق، مقطع دکتری 1392/11/28
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای قاسم احمدی، مقطع دکتری 1392/11/27
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید رضا متوسل فهادانی 1392/11/26
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای باقر ریاحی مهر، مقطع کارشناسی ارشد 1392/11/09
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عصمت نیری، مقطع کارشناسی ارشد 1392/11/09
قابل توجه دانشجویان دوره پنجم دکتری 1392/11/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید روح الله علوی عدل، مقطع کارشناسی ارشد 1392/11/06
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمدحسن میرمحمدیان، مقطع کارشناسی ارشد 1392/11/06
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجید رجب زاده، مقطع کارشناسی ارشد، 1392/11/03
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای صابر اکبری جدی، مقطع دکتری 1392/10/28
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علیرضا مغیثی نیا، مقطع کارشناسی ارشد 1392/10/18
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حسین خسروی، مقطع دکتری 1392/10/08
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد اسماعیل نباتیان، مقطع دکتری 1392/10/05
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم کلثوم راوه ئی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/09/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نیره امانی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/09/25
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سید ضیاء الدین علیانسب، مقطع دکتری 1392/09/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای وحیدرضا کریم نژاد، مقطع کارشناسی ارشد 1392/09/11
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محسن عسگری، مقطع کارشناسی ارشد 1392/09/11
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی ابراهیم پور، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی 1392/09/11
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای رحمت الله جغتایی، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی 1392/09/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مهدی طباطبایی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی 1392/08/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجتبی ده باشی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/08/29
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای ابوذر غلامی اردی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/08/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید مهوش منصف، مقطع کارشناسی ارشد 1392/08/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محسن حسینیان، مقطع کارشناسی ارشد 1392/08/12
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین زارعکار، مقطع کارشناسی ارشد 1392/08/12
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجید ملا ابراهیمی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/08/09
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رضا برادران، مقطع کارشناسی ارشد 1392/08/07
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین نصیری، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی 1392/08/07
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای علی شریفی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی 1392/08/05
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین توکلیان، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی 1392/08/05
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی دادور آلانق 1392/07/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید امامی لیقوان، مقطع کارشناسی ارشد 1392/07/17
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد مهدی پیروی نژاد، مقطع کارشناسی ارشد 1392/07/17
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای هادی کاظم زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1392/07/11
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای روح الله مسعودیان، مقطع کارشناسی ارشد 1392/07/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مصطفی ده باشی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/07/03
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی نادعلی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/31