منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای اکبر رجبی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/30
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای داوود فیض افرا، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین قاریان، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد رشید زاده، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/27
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید جواد سلیمانی دهنه سرا، مقطع کارشناسی ارشد، 1392/06/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای قربانعلی محمدیان، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن محمودی دهاقانی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسنی، مقطع کارشناسی ارشد 1392/06/13
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رمضان پای برجای 1392/06/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای احمد لشکری، مقطع کارشناسی ارشد 1392/04/09
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای علی سروری مجد 1392/03/28
جلسه دفاعیه رساله سرکار خانم افضل بلوکی، مقطع دکتری 1392/02/31
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حسینعلی عربی، مقطع دکتری 1392/02/31
قابل توجه متقاضیان شرکت در کارگاه روش تدریس مورخ 24 الی 26 مرداد ماه 1392/02/25
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مهدی موسوی 1392/02/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای غلامرضا صفریان نیرومند 1392/02/23
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی غفاری 1392/02/18
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مجید کراری 1392/02/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جعفر شکوهی راد 1392/02/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی غفاری، مقطع کارشناسی ارشد، 1392/02/14
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محسن دریابیگی 1392/02/04
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی خداداد، مقطع کارشناسی ارشد 1392/02/02
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمود صفی زاده 1391/12/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی خداداد 1391/12/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی پیری 1391/12/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای جبرئیل ملکی 1391/12/15
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای هادی رزاقی 1391/12/14
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محسن پور محمد 1391/12/08
جلسه دفاعیه رساله سرکار خانم معصومه دولت آبادی 1391/12/08
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای ابراهیم نوئی 1391/12/06
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حسین کامیاب 1391/12/02
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حسین مطیع 1391/12/02
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سید عیسی مسترحمی 1391/12/02
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد حسین دانشکیا 1391/12/02
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمدرضا مهدوی عباس اباد 1391/12/02
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای ناصر انطیقه چی 1391/11/25
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حسین باقری 1391/11/25
برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سید محمد حسین میری 1391/11/19
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمدحسن سراج صادقی 1391/10/07
جلسه دفاعیه پایان‌نامه جناب آقای خلیل امیری فرد 1391/09/25
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سید حسن قاضوی 1391/09/21
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای علی الهامی 1391/09/21
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد میثم حقگو 1391/09/13
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید روح الله پرهیزکاری 1391/09/11
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم مرضیه پروندی، مقطع دکتری 1391/09/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی خلیلی صیفار، مقطع کارشناسی ارشد 1391/09/06
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی بقایی، مقطع کارشناسی ارشد 1391/08/22
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای امیرمحسن عرفان، مقطع کارشناسی ارشد 1391/07/26
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای هادی محمد آبادی، مقطع کارشناسی ارشد 1391/06/29
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمد هدایتی، مقطع دکتری 1391/06/27