منبع : آموزش ضمن خدمت

عنوان تاریخ
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/10/21
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/10/21
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/10/02
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/09/28
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری 1396/09/24
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/09/21
کارگاه روش تدوین پایان نامه دانشجویان گرایش انقلاب اسلامی 1396/09/21
کارگاه روش نگارش رساله دکتری 1396/09/14
کارگاه روش تدوین پایان نام - دانشجویان گرایش منابع اسلامی 1396/09/14
کارگاه روش نگارش رساله دکتری- دانشجویان دکتری ویژه گرایش اخلاق اسلامی 1396/09/14
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/09/14
برگزاری اولین جلسه از سلسله نشست‌های «انتقال تجربیات استادان معارف اسلامی» 1396/09/10
کارگاه روش تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برادران 1396/09/07
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری 1396/09/07
دوره علمی - آموزشی سبک فرزند پروری از دیدگاه اسلام 1396/08/25
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/08/25
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/08/23
کارگاه روش نگارش رساله دکتری 1396/08/22
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/08/20
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش پایان نامه 1396/08/09
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش پایان نامه 1396/07/30
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی(طراحی سوالهای امتحانی) 1396/07/25
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی(طراحی سوالهای امتحانی) 1396/07/22
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش تز دکتری 1396/07/19
کارگاه روش نگارش رساله دکتری 1396/07/16
کارگاه روش نگارش مقالات علمی - پژوهشی 1396/07/16
کارگاه روش تدریس ویژه خواهران 1396/07/16
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/07/16
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/06/25
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/06/25
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/06/25
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/06/25
کارگاه روش تدریس 1396/06/10
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/03/01
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/02/19
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی اختصاصی گرایش تاریخ 1396/02/16
کارگاه روش تدریس 1396/02/14
گزارش کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی 1396/02/09
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/02/09
کارگاه روش نگارش مقالات علمی 1396/01/27
دوره علمی - آموزشی مشاوره 1396/01/26
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/01/26
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی آسیب شناسی روابط دختر و پسر مشاوره پیش از ازدواج و ارتباط همسران 1396/01/20
دوره علمی - اموزشی مشاوره 1395/12/25
گزارش تصویری کارگاه آموزشی 1395/12/01
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش روش نگارش مقالات علمی - پژوهشی 1395/11/26
گزارش تصویری کارگاه آموزشی "روش ارزشیابی تحصیلی" (15بهمن95) 1395/11/17
کارگاه ( اشتغال ملی – مذهبی خانمها ) 1395/11/17
کارگاه روش تدریس 1395/11/04
کارگاه روش نگارش مقالات علمی ، گزارش تحقیق 1395/11/04