منبع : آموزش ضمن خدمت

عنوان تاریخ
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1396/03/01
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه 1396/02/19
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی اختصاصی گرایش تاریخ 1396/02/16
کارگاه روش تدریس 1396/02/14
گزارش کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی 1396/02/09
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1396/02/09
کارگاه روش نگارش مقالات علمی 1396/01/27
دوره علمی - آموزشی مشاوره 1396/01/26
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1396/01/26
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی آسیب شناسی روابط دختر و پسر مشاوره پیش از ازدواج و ارتباط همسران 1396/01/20
دوره علمی - اموزشی مشاوره 1395/12/25
گزارش تصویری کارگاه آموزشی 1395/12/01
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش روش نگارش مقالات علمی - پژوهشی 1395/11/26
گزارش تصویری کارگاه آموزشی "روش ارزشیابی تحصیلی" (15بهمن95) 1395/11/17
کارگاه ( اشتغال ملی – مذهبی خانمها ) 1395/11/17
کارگاه روش تدریس 1395/11/04
کارگاه روش نگارش مقالات علمی ، گزارش تحقیق 1395/11/04
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1395/11/04
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش نگارش مقالات علمی - پژوهشی 1395/10/13
گزارش تصویری کارگاه علمی-آموزشی مشاوره پیش از ازدواج و ارتباط همسران 1395/10/13
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی آسیب شناسی روابط دختر و پسر 1395/10/05
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس 1395/09/29
گزارش تصویری جلسه هم اندیشی اساتید گرایش مشاوره 1395/09/29
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی مهارتهای زندگی 1395/09/21
برگزاری دوره علمی آموزشی مشاوره 1395/09/21
کارگاه روش تدریس 1395/09/15
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی روش تدوین پایان نامه 1395/09/11
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی 1395/08/29
کارگاه روش نگارش مقالات علمی، گزارش تحقیق 1395/08/27
کارگاه: دوره علمی – آموزشی مهارتهای زندگی 1395/08/24
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی روش تدوین پایان نامه 1395/08/23
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1395/08/19
گزارش تصویری کارگاه علمی – آموزشی مشاوره 1395/08/15
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 1395/08/15
گزارش تصویری کارگاه روش تدوین پایان نامه ویژه برادران 1395/08/09
کارگاه روش تدوین پایان نامه 1395/08/05
کارگاه تکنیکهای مشاوره 1395/08/04
گزارش تصویری دوره علمی آموزشی بایسته های استاد معارف( تکنیکهای پاسخگویی به سوالات سیاسی دانشجویان) 1395/08/03
گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی 30 مهر 1395/08/02
کارگاه روش تدوین پایان نامه 6 و 7 آبان ویژه برادران 1395/07/29
کارگاه روش ارزشیابی ویژه برادران 1395/07/13
دوره علمی بایسته های استاد معارف (نحوه پاسخگویی به سوالات سیاسی دانشجویان) 1395/07/13
گزارش تصویری کارگاه روش تدوین پایان‌نامه خواهران (8 و 9 مهرماه) 1395/07/11
کارگاه روش تدوین پایان‌نامه ویژه خواهران (8 و 9 مهر) 1395/07/03
گزارش کارگاه آموزشی روش تدریس مورخ 1 تا 3 اردیبهشت 1395/02/27
گزارش کارگاه آموزشی روش تدریس مورخ 15 تا 17 اردیبهشت 1395/02/27
گزارش کارگاه علمی – آموزشی تکنیکهای مشاوره + تصویر 1395/02/27
گزارش نشست بایسته های استاد معارف 1395/02/26
گزارش نشست علمی – آموزشی آینده پژوهی جمعیت ایران 1395/02/26
کارگاه تکنیکهای مشاوره ویژه خواهران 1395/02/07