منبع :

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مهدی اسماعیل پور، مقطع دکتری 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید سجاد حسینی بجدنی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم صدیقه اسماعیلی ماهانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اسفندیاری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم صدیقه اسماعیلی ماهانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید سجاد حسینی بجدنی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/25
جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی فدایی، مقطع دکتری 1396/06/25
مراسم تکریم خانواده‌ها و تقدیر از فرزندان ممتاز کارمندان 1396/06/23
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حمید احتشام کیا، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم منصوره مرادی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/20
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد علیزاده ثانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/20
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 1396 دانشگاه معارف اسلامی و راهنمای آزمون 1396/06/19
اطلاعیه در خصوص بدهی دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان 1396/06/15
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره ۳۰ تابستان ۱۳۹۶ 1396/06/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید محمود طباطبایی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/15
رقابت 900 نفر در آزمون اختصاصي دكتراي دانشگاه معارف اسلامي 1396/06/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سید مرتضی علیا نسب، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/12
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم عظیمه خدری، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/12
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد اسماعیلی کل گچی 1396/06/12
ثبت نام پذيرفته‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دكتري «Ph.D» سال 1396 1396/06/10
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم آذر جرا، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/10
کارگاه روش تدریس 1396/06/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سیدحسین سیدی مقدم، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/10
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا زور، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/10
معرفی فرزندان (دانش آموز) ممتاز 1396/06/07
اطلاعیه وام عتبات دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم 1396/06/06
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد طاهر قلی تبار، مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/04
کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 96 1396/05/08
اسامي پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی کارشناسی ارشد «مدرسي معارف اسلامي» و «توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی» سال 1396 1396/05/08
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای رحیم گل محمدی دخت الانق، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/25
فراخوان اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها 1396/04/25
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ثوامراحمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/24
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدباقر منصور سمائی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/24
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم حدیث شکیبافر، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/22
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علیرضا رفیعی بهرغانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم خدیجه سلطانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب شفیعی محمدپور، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/21
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی یزدانی احمد آبادی، مقطع دکتری 1396/04/21
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری 96 دوره نوبت دوم (سازمان سنجش) 1396/04/18
اعلام تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1396 دانشگاه معارف اسلامی 1396/04/17
جلسه دفاع رساله جناب آقای هاشم کدکنی، مقطع دکتری 1396/04/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسن حسيني، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/16
چهارمین کنگره بین‌المللی «علوم انسانی اسلامی» 1396/04/16
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی اکبر رحمانی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/15
جلسه دفاع رساله جناب آقای سید ضیاء الدین میرمحمدی، مقطع دکتری 1396/04/15
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی محمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/14
اسامي قبول شدگان مرحله اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1396 دانشگاه معارف اسلامی 1396/04/12
ثبت نام عتبات عالیات دانشگاهیان 1396/04/12
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد احمدی، مقطع کارشناسی ارشد 1396/04/12
آموزش مسنجر Ant Big براي كاركنان مجموعه دانشگاه معارف اسالمي 1396/04/11