فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره ۴۵ - تابستان ۱۳۹۵
16/09/1395

صفحات آغازين

-

هويت بشري نبي در انديشه متکلمان اماميه

طوبي کرماني - علي خاني

جنسيت و روح در مباني حکمت متعاليه با تأکيد بر ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي

فاطمه نيازکار - هادي صادقي

بازخواني انتقادي رويکرد استشراقي به مفهوم‌شناسي «اهل‌بيت» (نقد مقاله «اهل‌بيت» در دائرةالمعارف قرآن لايدن)

مسلم محمدي - حسن رضايي هفتادر - زينب رحيمي ثابت***

تبيين و بررسي هستي و چيستي «ادراک امر متعالي» در تجربه ديني

حسن پناهي‌آزاد

جايگاه خدا و انسان در آموزه نجات اسلامي (با تأکيد بر ديدگاه شيعه)

بهادر نامدارپور - عليرضا پارسا - سيد علي علم‌الهدي - محمدصادق واحدي فرد

چيستي و چرايي تأويل نصوص ديني از منظر غزالي

ابوذر رجبي

تحليل و نقد برداشت دکارت از خدا

صالح حسن‌زاده

بررسي مباني فکري ابن‌تيميه در اثبات و تبيين اعتقادات اسلامي

سيد محمداسماعيل سيد هاشمي - مرتضي ايمني - سيد محمدجواد سيد هاشمي

مبانی معرفت‌شناختی سینوی و کاربرد آن در اثبات خدا

فاطمه رمضاني

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط