معرفی کتاب «رابطة دین و فن‌آوری»
10/09/1396

این کتاب، تالیف جناب آقای دکتر حسین مطیع، عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان است. توجه مؤلف در این اثر، به مسألة مهم ارتباط میان فن‌آوری و دین معطوف است. امروزه، این مسأله در مصادیق پرشمار در صحنه‌های مختلف زیست فردی و اجتماعی حضور و تاثیر دارد گرچه تاثیرات آن گاه مخفی و نامحسوس است. اما پرداختن به ابعاد مختلف آن، یکی از ضرورت‌های علمی و اجتماعی دورة حاضر است.
ساختار اثر بدین ترتیب است:
فصل نخست: تبیین مفهوم «دین» و «فن‌آوری» و پیشینة «فن‌آوری» با تقسیم‌بندی‌های مختلف ادوار تاریخی؛
فصل دوم: تبیین موضع دین دربارة «فن‌آوری»؛
فصل سوم: تاثیر «فن‌آوری» بر دین (دو حوزة تاثیر «فن‌آوری» بر معرفت‌دینی و تاثیر «فن‌آوری» بر رفتاردینی)؛
فصل چهارم: تبیین دیدگاه چهار گروه، یعنی غربیان معترض، غربیان وطنی، غرب‌ستیزان و غرب‌گزینان در مسألة رابطة «دین» و «فن‌آوری»؛
فصل پنجم: نتایج پژوهش (شیوه‌های جلوگیری از تکوین «فن‌آوری»های مضر و معنا و امکان «فن‌آوری اسلامی»)
این کتاب در پاییز سال 1396 در 1000 نسخه به قیمت 135000ریال در اختیار پژوهشگران ارجمند قرار گرفته است.
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط