فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره ۵۰ - پاییز ۱۳۹۶
10/04/1397

آغازين فصلنامه

-

بازسازي نظريه ابن‌سينا درباره معناي زندگي

سهام مخلص - رضا اکبري - رضا رسولي شربياني - گيتا مقيمي

تحليل کيفي نظريه‌ها در فرايند تحقق بلوغ اجتماعي در عصر ظهور

سيد ابوالفضل حسيني - محمود تقي‌زاده داوري

بررسي نقش شريعت در معنويت ديني از منظر ملاصدرا

ابوذر رجبي

پايبندي به شريعت به‌مثابه اصالت عقل در «زيست معنوي» نقدي ديگر بر «جمع عقلانيت و معنويت»

رسول حسين‌پور

سنجش يکسان‌انگاري دلالت آيه ۲۲ انبياء و ۴۲ اسراء بر برهان تمانع

محمد هادی منصوری - علیرضا نبی‌لو

بررسي تطبيقي هستي‌شناسي و توجيه شرور در الهيات فلسفي يهود و اسلام (با تکيه بر آراي ابن‌ميمون و نظريات انتقادي شهيد مطهري)

سيد محمدحسن صالح

تحليل و نقد رهيافت شلينبرگ در رابطه با عشق خدا به مخلوقات

رحيم دهقان

ارزيابي ادعاي تأثيرپذيري غيرمستقيم اسلام از آيين زرتشت در آموزه معاد

سيد محمد حاجتي شورکي - حسين نقوي

ارزیابی مؤلفه‌هاي ايمان از نگاه ويتگنشتاين

رضا شيخه - سيدحسن ميرديلمي - قاسمعلي کابلي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط