فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره ۵۱ - زمستان ۱۳۹۶
10/04/1397

صفحات آغازين

-

نتايج سياسي انقلاب اسلامي ايران

محمد شجاعيان

همکاري دولت و ملت و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

محمدرضا الفي

منابع نرم قدرت متعالي در انديشه سياسي امام خميني

روح‌الله شاکري - رضا لک‌زايي

رفتارشناسي مشارکت‌کنندگان در راه‌پيمايي روز ۱۳ آبان نمونه موردي؛ راه‌پيمايي ۱۳ آبان ۱۳۹۵، شهر تهران

احمد نادري - ابراهيم شيرعلي - حسين کاشاني‌پور

بررسي نقش و جايگاه سينماي ايران در سير تحولات فرهنگي و سياسي منتهي به انقلاب اسلامي ايران در دوره‌ پهلوي دوم

مجتبي اشرافي - شکرالله خاکرند

تاريخ هنر پوستر در دهه نخست انقلاب اسلامي ايران

حميد عالمي - عيسي مولوي‌وردنجاني

سطوح عدالت در نظام سياسي اسلام با نگاهي به انديشه امام خميني

صديقه لک زايي

مکانيسم تأثيرگذاري امام خميني(ره) و آيت‌الله گلپايگاني(ره) در قيام پانزده خرداد (با تکيه بر اسناد ساواک)

مجتبي اسفندياري - يعقوب توکلي - حسين ارجيني

چارچوبي براي تحليل انقلاب اسلامي در انديشه امام خميني

نجمه کيخا

کارآمدي و تداوم نظام مردم‌سالاري ديني از منظر سرمايه اجتماعي

جليل دارا - محسن خاکي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط