همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه
14/04/1397

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" را برگزار مي كنند.
زمان برگزاري هفته نخست آبان ۱۳۹۷مقارن با «روز آمار و برنامه‌ريزي» و در آستانه چهل‌سالگي استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران

 محورها
۱-مباني انديشه‌اي، نظام‌ها ، روش‌ها و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي
         • بررسي تطبيقي نظام‌ها، تكنيك‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ريزي توسعه‌اي در ساير كشورها
         • معرفي آخرين رويكردها و يافته‌هاي حوزه نظري توسعه و برنامه‌ريزي در جهان
         • الزامات نيل به نظريه توسعه بومي و معرفي نظريه‌هاي بومي توسعه ايران
         • نظام‌هاي نوين برنامه‌ريزي
         • ضرورت برنامه‌ريزي براي نيل به توسعه در ايران
         • بايدها و نبايدهاي رشد، توسعه و تعالي ايران
         • جديدترين روش‌ها، تكنيك‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ريزي
         • روش‌هاي ارتقاي كاربست‌پذيري يافته‌هاي پژوهشي در نظام برنامه‌ريزي توسعه
         • مدل‌هاي حكمروايي و برنامه‌ريزي توسعه
         • مدل‌ها و تكنيك‌هاي ترسيم آينده ايران، منطقه و جهان
         • نظام تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه
         • مدل‌هاي بهينه برقراري ارتباط ميان برنامه‌ توسعه و بودجه‌هاي سنواتي
         • نقش برنامه‌هاي توسعه در تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
         • چشم‌انداز، برنامه‌هاي بلندمدت و برنامه‌ريزي توسعه

۲-آسيب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهاي برنامه‌ريزي توسعه در ايران
          دستاوردها و عمده‌ترين علل موفقيت و شكست برنامه‌هاي توسعه
         • بررسي موانع اقتصادي، زيرساختي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اداري نيل به توسعه در كشور
         • تحولات قانوني و سازمانيِ نهاد برنامه‌ريزي توسعه در ايران
         • نقش نظام نظارت، پايش و رصد، در تحقق اهداف برنامه‌‌هاي توسعه‌
         س حوزه و گستره دخالت قانون‌گذار در تصويب برنامه‌هاي توسعه
         س نحوه تعامل دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق با نهاد برنامه‌ريزي توسعه

۳-آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي
         • آخرين رويكردهاي نظري در حوزه آمايش سرزمين
         • بررسي مقايسه‌اي تجارب ساير كشورها در حوزه آمايش سرزمين
         • محورهاي مزيت‌دار و پيشران‌هاي توسعه‌اي در استان‌هاي كشور
         • نقش برنامه‌ريزي در دستيابي به تعادل و توازن منطقه‌اي و عدالت سرزميني
         • نقش آمايش سرزمين در بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي

۴-آمار، اطلاعات و فناوري در برنامه‌ريزي توسعه ايران
         • مؤلفه‌هاي طرح نوين‌سازي نظام آماري در كشور
         • ويژگي‌هاي اقلام آماري موردنياز برنامه‌ريزي توسعه‌اي در كشور
         ‌ زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني و نقش آن در برنامه‌ريزي توسعه‌اي
         • برنامه‌ريزي توسعه‌اي و دقت، كفايت و اعتبار آماري
          فناوري‌هاي نوين قابل كاربرد در حوزه برنامه‌ريزي توسعه

۵-امور فرابخشي و بخشي در برنامه‌ريزي توسعه ايران
         • جايگاه و كاركرد برنامه‌ريزي در ايجاد تحول حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
         • معرفي طرح‌ها و ايده‌هاي نوين و كاربردي، اصلاحات ساختاري در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي
         • آينده‌پژوهي در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
          مدل برقراريِ سازگاري‌هاي دروني، بيروني و بين‌بخشي در برنامه‌هاي توسعه
         • تمركز و عدم تمركز در برنامه‌ريزي حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور
         • بررسي نقش برنامه‌ريزي در بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي در حوزه‌هاي فرابخشي و بخشي كشور

۶-نقش مردم، بخش خصوصي و ذينفعان در تدوين و اجراي موفق برنامه‌هاي توسعه
         • نقش و مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
         • نقش و مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
         • نقش و مشاركت ساير ذينفعان در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه
         • چگونگي ايجاد تغيير نگرش در همه ذينفعان براي همراهي با برنامه‌هاي توسعه

تقويم همايش:
آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات ۳۱ تير ۱۳۹۷
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات ۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شرايط كلي
• خلاصه مقاله حاوي گزيده‌اي يك‌صفحه‌اي از كليه بخش‌هاي مقاله اصلي باشد.
• مقاله با تعداد صفحات ۲۰ تا ۳۰ (با تعداد واژگان ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰) تهيه و ارسال گردد.
• مقاله علمي شامل عنوان، چكيده، مقدمه، روش‌شناسي، تشريح مسئله، نتيجه‌گيري و ارائه راهكارهاي ميان‌مدت و بلندمدت براي ايران باشد.
• مقالات بايد مستخرج از پژوهش، مطالعه تطبيقي و يا فراتحليل باشد.
• مقالات آسيب‌شناسي بايد حاوي اطلاعات مربوط به «حقايق آشكارشده» باشند.
• نگارش مقاله و ارائه پوستر در هريك از محورهاي فراخوان امكان‌پذير مي‌باشد.
• ارائه‌دهنده؛ نام، ميزان تحصيلات، سمت و رتبه علمي، شماره تماس و آدرس رايانامه خود را درج نمايد.

• مقاله‌دهندگان برگزيده، علاوه بر تقدير و دريافت جايزه، از حمايت برگزاركننده جهت چاپ مقاله در مجلات علمي-پژوهشي مرتبط، بهره‌مند خواهند شد.

پست الكترونيك: seminar@dfrc.ir
پايگاه اطلاع‌رساني: https://www.DFRC

 

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط