زمان بندی برگزاری و تحویل آثار بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان

15/12/1391

برنامه زمان بندی برگزاری و تحویل آثار بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان

زمانبندی برگزاری و تحویل آثار

دانلود کتب منابع، ترجمه، مفردات و تفسیر قرآن
سایت اداره فعالیتهای دینی و قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آییننامه کامل برگزاری مسابقات قرآن کریم دانشجویان (دوره بیست و هشتم)


نوع خبر:

دانشگاه معارف اسلامي

منبع خبر:

 مديريت امور دانشجويي و فرهنگيطراح: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه معارف اسلامی