فرم های تدوین پایان نامه ارشد و رساله دکتری

توجه: دانشجویان محترم می توانند جزئیات پایان نامه های دانشجوی دفاع شده در دانشگاه معارف اسلامی را از طریق لینک زیر جستجو و مشاهده کنند.

سامانه جستجو پایان نامه های دانشجویی


فرم تایید انجام اصلاحات فرم تایید انجام اصلاحات فرم اتمام پایان نامه فرم تمدید سنوات فرم پیشرفت تحصیلی فرم تقاضای تغییر استاد راهنما / مشاور فرم تقاضای تغییر موضوع فرم تعیین موضوع

فرم تایید انجام اصلاحات فرم تایید انجام اصلاحات فرم اتمام رساله فرم برگزاری پیش دفاع فرم برگزاری سمینار فرم تمدید سنوات فرم پیشرفت تحصیلی هر ماه فرم پیشرفت تحصیلی هر نیمسال فرم تقاضای تغییر استاد راهنما/مشاور فرم تغییر موضوع فرم طرح اجمالی