فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی


عنوان نشريه: انديشه نوين ديني
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر احمد بهشتي
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
ایمیل نشریه: andishe@maaref.ac.ir
تلفن و نمابر: 37749915-025

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی


عنوان نشريه: مطالعات انقلاب اسلامي
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها – دانشگاه معارف اسلامی
مديرمسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سردبير: دکتر منوچهر محمدي
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي: 6173-37155
ایمیل نشریه: irs@maaref.ac.ir
تلفن: 37734327-8 (025) داخلی 139
نمابر: 37735472 (025)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري


عنوان نشريه: مطالعات تفسیری
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر سید رضا مؤدب
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
ایمیل نشریه: tafsir@maaref.ac.ir
تلفن: 37840334 (025)
نمابر: 37747240 (025)

فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق


عنوان نشريه: پژوهشنامه اخلاق
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر احد فرامرز قراملکی
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي: 6173-37155
ایمیل نشریه: akhlagh@maaref.ac.ir
 : داخلی149-37734327 (025)
نمابر: 37747240 (025)

فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي


عنوان نشريه: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رتبه: علمی - پژوهشی
نوع نشريه: فصلنامه
صاحب امتياز: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دانشگاه معارف اسلامی
مدير مسئول: دکتر ابراهيم كلانتري
سر دبير: دکتر فاطمه جان‌احمدی
آدرس: قم - ابتدای بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه 4 و 6 - دانشگاه معارف اسلامی
صندوق پستي:
6173-37155
ایمیل نشریه: tarikh@maaref.ac.ir
تلفن: 32939977 (025)   (روزهای فرد ساعت 9 الی 12)
نمابر: 32110280 (025)