فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال نهم - شماره 31 - بهار 1395