منبع : امور پایان نامه ها

عنوان تاریخ
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم نگار مهرجو، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سعید مسعودی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد طاهری، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین بنایی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/11
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب رضایی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/10
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای میثم سوری، مقطع کارشناسی ارشد 1395/03/04
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم شیما میان محله، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام 1395/03/04
جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید رسالتی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام 1395/03/03
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد اسلامی، مقطع دکتری 1395/02/27
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم هاجر عساکره، مقطع کارشناسی ارشد 1395/02/25
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مکی سندی، مقطع کارشناسی ارشد 1395/02/21
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمدهادی منصوری، مقطع دکتری 1395/02/19
جلسه دفاعیه رساله جناب آقای سیدروح الله موسوی زاده، مقطع دکتری 1395/02/14
جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم لیلا پهلوان علی آقا، مقطع کارشناسی ارشد 1394/12/21
جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد جواد اصغری، مقطع دکتری 1394/12/19
جلسه دفاع رساله جناب آقای امیر نورانی مکرم دوست، مقطع دکتری 1394/12/19
جلسه دفاع رساله جناب آقای ابوالحسن بکتاش، مقطع دکتری 1394/12/18
جلسه دفاع رساله جناب آقای تورج امیری، مقطع دکتری 1394/12/18
جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین اشرفی، مقطع دکتری 1394/12/18
جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای یاسر هاشمی، مقطع کارشناسی ارشد 1394/12/18