منبع : آموزش ضمن خدمت

عنوان تاریخ
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 27 آذر ویژه برادران 1394/09/14
کارگاه روش تدریس 5 الی 6 آذرماه ویژه برادران 1394/08/28
کارگاه روش تدریس 13 و 14 آذرماه ویژه خواهران 1394/08/28
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 29 آبان ویژه خوهران 1394/08/17
کارگاه روش ارزشیابی تحصیلی 28 آبان ویژه برادران 1394/08/17
کارگاه روش تدریس 14 الی 16 آبان ویژه خوهران 1394/08/10
کارگاه روش تدریس 21 الی 23 آبان ویژه برادران 1394/08/10
کارگاه "روش تدوین پایان نامه" 31/اردیبهشت و 1/ خرداد (ارشد برادران) 1394/02/21
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدریس 10 الی 12 اردیبهشت ویژه برادران 1394/01/30
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدریس 24 الی 26 اردیبهشت ویژه خوهران 1394/01/30
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدوین پایان نامه 3 و 4 اردیبهشت ویژه برادران 1394/01/25
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدوین پایان نامه 17 و 18 اردیبهشت ویژه خواهران 1394/01/25
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدوین پایان نامه 20 و 21 فروردین ویژه برادران 1393/12/18
(ظرفیت تکمیل) کارگاه روش تدوین پایان نامه 27 و 28 فروردین ویژه خواهران 1393/12/18
(ظرفیت تکمیل) کارگاه تکنیکهای مشاوره ویژه خواهران 1393/11/26
(ظرفیت تکمیل) کارگاه تکنیکهای مشاوره ویژه خواهران 1393/11/15
(ظرفیت تکمیل) برگزاری کارگاه "روش تدریس" دانشجویان ارشد برادر 21 الی 23 اسفندماه 1393/11/13
(ظرفیت تکمیل) برگزاری کارگاه روش تدوین پایان نامه (ویژه خواهران دوره 2 و 3 ارشد) 1393/10/30
(ظرفیت تکمیل) برگزاری کارگاه روش تدوین پایان نامه(ویژه برادران دوره 6 و 7 ارشد) 1393/10/30
(ظرفیت تکمیل) برگزاری کارگاه روش تدریس مورخ 22 الی 24 بهمن (ویژه برادران) 1393/10/30