معرفی فرزندان (دانش آموزش) ممتاز
05/06/1395

به اطلاع کلیه همکاران محترم تمام وقت (اعضای محترم هیات علمی و کارمندان) می رساند در راستای تشویق فرزندان ممتاز کارکنان (دانش آمموزان ممتاز) مقتضی است نسبت به ارسال کارنامه ممهور به مهر مدرسه فرزندان خود به امور اداری (تا پایان وقت اداری سه شنبه 9/شهریور/95) دانشگاه اقدام فرمایید.
ابتدایی یا 6 سال اول: معدل 20 یا خیلی خوب
راهنمایی و دبیرستان یا 6 سال دوم: معدل 18.5 به بالا
حوزه و دانشگاه: معدل 17.5 به بالا

منبع خبر: معاونت اداری، مالی و پشتیبانی