شروع ثبت نام ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
تاریخ آزمون ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ هزینه آزمون ۷۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام
شروع ثبت نام ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
تاریخ آزمون ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ هزینه آزمون ۷۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در حال ثبت نام
شروع ثبت نام ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پایان ثبت نام - ساعت ۲۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
تاریخ آزمون ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ هزینه آزمون ۵۰۰۰۰۰ ریال
توضیحات تهیه کارت آزمون قبل از اقدام به ثبت نام از قسمت خرید کارت الزامی می باشد. اعلام وضعیت در انتظار برگزاری آزمون