گرایش های تحصیلی دکتری:

گرایش مبانی نظری اسلام برادران و خواهران
گرایش اخلاق اسلامی برادران و خواهران
گرایش تاریخ و تمدن اسلامی برادران و خواهران
گرایش انقلاب اسلامی برادران و خواهران
گرایش قرآن و متون اسلامی برادران و خواهران

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد:

رشته مدرسی مبانی نظری اسلام برادران و خواهران
رشته مدرسی معارف قرآن و حدیث برادران و خواهران
رشته مدرسی اخلاق اسلامی برادران و خواهران
رشته مدرسی انقلاب اسلامی برادران و خواهران
رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی برادران و خواهران
رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (گرایش مشاوره) ویژه برادران
رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (گرایش مدیریت فرهنگی) ویژه برادران
رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (گرایش تبلیغ دین) ویژه برادران